Съдържание и спецификации
Съдържанието, представено или показано на този уебсайт, може да бъде променено по всяко време, без предизвестие.

Използване на този уебсайт
Уебсайтът и всякаква информация, съдържаща се в него („Съдържание на уебсайта“), са защитени от приложимите закони за авторското право и индустриалната собственост както в Гърция, така и другаде по света. Изрично е забранено, без предварително писмено съгласие, да се копират, възпроизвеждат, съхраняват, преиздават, разпространяват, модифицират или използват по друг начин Съдържанието на уебсайта, включително и по-специално и всички търговски марки, лога и авторски права на сайта. В случай на неспазване на някое от настоящите Условия за ползване, налице е пълно право за забрана и/или отмяна на разрешението за достъп и/или за прекратяване на достъпа на потребителя до Уебсайта по всяко време и без предизвестие, както и във всеки случай на използване на Уебсайта с цел извършване или допринасяне за извършването на незаконно/престъпно деяние, като в този случай потребителят трябва да унищожи съдържанието на уебсайта, коео притежава, и всяко негово копие.

Връзка с този уебсайт
Забранено е създаването или поддържането на каквато и да е връзка от който и да е друг уебсайт към която и да е страница на този уебсайт без предварително писмено разрешение. Всички разрешени връзки към този уебсайт трябва да отговарят на приложимите закони и настоящите правила.

Връзки към трети страни
Всяка връзка, предоставена чрез този уебсайт, има за единствена цел вашето обслужване. Ако използвате тези връзки, ще бъдете отстранени от този сайт. Ние не носим отговорност за съдържанието /продуктите /материалите /услугите или каквато и да е информация, която намирате /получавате от който и да е друг уебсайт. Ако решите да разгледате друг уебсайт, вие поемате отговорност за всички рискове.

Ограничения на отговорността
В случай на проблеми с този сайт или неговото съдържание, вие се съгласявате, че единственото ви средство за защита е да спрете използването на този сайт.

Преглед на Условията за ползване
Настоящите Условия за ползване могат да бъдат преразгледани по всяко време чрез актуализиране на тази публикация. Моля, посещавайте тази страница редовно, за да сте в крак с текущите Условия за ползване. Някои параметри на тези Условия за ползване могат да бъдат заменени от правни известия или условия, които могат да бъдат намерени на конкретни страници на този уебсайт.