Влизането, разглеждането и използването на уебстраницата gynob-prapa.gr предполага вашето изрично и безусловно съгласие с условията и правилата, които следват.

1. Интелектуална собственост

Gynob-prapa.gr предприема всички очаквани мерки, така че данните и информацията, съдържащи се на уебсайта, да са пълни, точни и надеждни и си запазва правото да защитава с всякакви правни средства своята корпоративна репутация и съдържанието на уебсайта си.

Уебсайтът gynob-prapa.gr и неговото съдържание (включително идеи, текстове, графики, изображения, снимки, връзки, бюлетин и др.) са интелектуална собственост на gynob-prapa.gr и са защитени от гръцкото, европейското и международно търговско законодателство относно търговските марки и индустриалната и интелектуална собственост, и представянето на горепосоченото на уебсайта gynob-prapa.gr в никакъв случай не трябва да се разглежда като прехвърляне или преотстъпване на разрешителното или правото на ползване.

Забранява се препубликуването, частично или изцяло, на информацията, публикувана на уебсайта gynob-prapa.gr. Всяко възпроизвеждане или разпространение на съдържанието по какъвто и да е начин или с каквито и да било средства за каквато и да е употреба е разрешено само с писмено разрешение на gynob-prapa.gr или на интелектуалния собственик на авторските права или носителя на авторските права.

2. Ограничение на отговорността

Предвид естеството и обема на Интернет, при никакви обстоятелства, включително небрежност, gynob-prapa.gr не носи отговорност за каквато и да е форма на щета, претърпяна от посетителя / потребителя на страниците, услугите, опциите и съдържанието на gynob-prapa.gr, които той посещава и ползва по собствена инициатива и със знанието за условията на настоящото.

Gynob-prapa.gr включва “връзки” към други уеб сайтове, за които не носи отговорност както за тяхното съдържание, така и за Условията за поверителност, които те прилагат, като не носи отговорност и за съдържанието и услугите на други уебсайтове, към които той се свързва чрез други връзки или банерни реклами.

3. Лични данни

Gynob-prapa.gr спазва действащото законодателство на Органа за защита на личните данни и се ангажира с пълното му прилагане.

Личните данни, получени от уебсайта gynob-prapa.gr, се съхраняват във файлове, собственост на gynob-prapa.gr.

Тези файлове се използват за управление, организиране или предоставяне на съдържание на клиентите на gynob-prapa.gr, за най-доброто познаване на техните предпочитания и адаптирането на услугите на уебсайта към тях. Също така се използват за възможността за предоставяне на ново съдържание или услуги и изпращане на рекламни материали, свързани с новите продукти и оферти на gynob-prapa.gr в областта на услугите и съдържанието, предлагани чрез gynob-prapa.gr.

Gynob-prapa.gr се задължава да не продава, наема или по какъвто и да е начин публикува и/или разкрива личните данни на посетителите/потребителите /членовете на gynob-prapa.gr на трети страни. Gynob-prapa.gr може да разпространява личните данни на своите посетители/ потребители/ членове на трети страни юридически и/или физически лица само ако:

  • Има изричното съгласие на посетителите /потребителите /членовете за разпространяването на личните данни.
  • Това се изисква за спазване на съответните разпоредби на закона и само към компетентните органи.
3.1 Бисквитки и Google Analytics

Gynob-prapa.gr използва бисквитки, за да идентифицира посетители /потребители. Бисквитките помагат да се анализира уеб трафика или информацията за посещенията на даден уебсайт. В допълнение, наред с други неща, те позволяват съхраняването на предпочитанията и настройките на посетителите, позволяват на посетителя да се свърже с услугите на gynob-prapa.gr, допринасят за борбата с измамите и за анализиране на работата на уебсайта и неговите онлайн услуги.

Gynob-prapa.gr използва бисквитки, за да проследява трафика при сърфиране в уебсайта, за да определи кои страници посещават потребителите, като по този начин помага на gynob-prapa.gr да анализира данните, свързани с посещението на страниците и да подобри уебсайта.

Gynob-prapa.gr използва Google Analytics за анализ на използването на уебсайта. Google Analytics събира информация за използването на уебсайта чрез бисквитки. Информацията, събрана на уебсайта, се използва за генериране на отчети за използването на уебсайта.

Като цяло бисквитките помагат на gynob-prapa.gr да осигури на посетителите по-добър уебсайт, като позволява на gynob-prapa.gr да следи кои страници посетителите намират за полезни или не. В никакъв случай „бисквитките“ не предоставят достъп до компютрите на посетителя или каквато и да е друга информация за посетителя, с изключение на данните, които посетителите решават да споделят с gynob-prapa.gr.

4. Промяна на Общите условия

Уебсайтът gynob-prapa.gr си запазва правото едностранно да променя или подновява настоящите условия и/или правила и/или условия, направени чрез него, без предварително уведомление, като информира посетителите с публикация на новите условия на този уебсайт.

5. Приложимо право

Настоящиет условия, както и всяко изменение, промяна или корекция се уреждат и допълват от гръцкото законодателство, правото на Европейския съюз и съответните международни договори. Всяка разпоредба на горните условия, която е в противоречие със закона, автоматично престава да бъде валидна и ще се премахва от настоящето, без по никакъв начин да засяга валидността на останалите условия. Настоящото е пълно споразумение между уебсайта gynob-prapa.gr и посетителя на неговите страници и услуги и обвързва само тях. Никаква промяна на тези условия няма да се разглежда и няма да представлява част от настоящото споразумение, освен ако не е формулирана в писмена форма и не е включена в него.